ระบบ Smart Farm ที่ ECU SHOP ออกแบบไว้ ชื่อว่า PSA ROBOT (PLANT SPECIALIST AI ROBOT) ระบบนี้จะมีการติดตั้งรางเพื่อให้ระบบเคลื่อนที่ได้ไว้ด้านบนของโรงเรือน มีแกนที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ แล้วติดตั้งกล้อง , หัวพ่นยา และ Sensor ต่างๆ

การทำงาน ระบบจะถ่ายรูปต้นไม้ทุกต้นแล้วส่งขึ้น Cloud ทุกวัน ระบบจะนำภาพมาวิเคราะห์ อัตราการเจริญเติบโต ตรวจสอบการเกิดโรค แมลงศัตรูพืช กำหนดระยะเวลาเก็บผลผลิต หากมีต้นใดมีปัญหาระบบจะแจ้งเตือนปัญหาที่จะเกิดขึ้น และสามารถดูย้อนหลังในแต่ละต้นได้ ทั้งหมดนี้ทำงานโดย AI ของระบบ

การผสมปุ๋ยก็จะทำโดย AI วิเคราะห์ส่วนผสมและเลือกชนิดปุ๋ย แล้วทำการผสมให้โดยอัตโนมัติ โดยระบบทั้งหมดใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาร่วมให้ลดการใช้พลังไฟฟ้า

การควบคุมทั้งหมดทำได้โดยผ่าน Mobile APP หรือ Web Browser เพื่อให้สะดวกและติดตามระบบได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ที่มาบทความ : https://www.facebook.com/SIX.ECUSHOP